گزارش تصویری دو نشست مهم برگزار شده در منطقه آزاد انزلی

جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و همچنین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و همچنین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share