قلعه نوعی در جمع هواداران:ﻗﻮﻝ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﻗﻮﻱ ﺳﭙﻴﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭه ﭘﺮﻭاﺯ ﻛﻨﺪ+تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻲ در اظهاراتی کوتاه در نخستین حضور خود در تمرینات ملوان گفت: ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﻠﻮاﻥ اﺳﺖ را دارد و ﺑﺪﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ و عدم ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺩﺭﻳﻢ ﺭا ثابت ﻛﺮﺩﻡ.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرانجام پس از کش و قوس های فراوان امیر قلعه نوعی سرمربی جدید ملوان با ورود به انزلی در تمرین عصر امروز این تیم شرکت کرد.
به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از انزلی , اﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻲ در اظهاراتی کوتاه در نخستین حضور خود در تمرینات ملوان گفت: ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻲ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻴﻤﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﻠﻮاﻥ اﺳﺖ را دارد و ﺑﺪﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ و عدم ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺩﺭﻳﻢ ﺭا ثابت ﻛﺮﺩﻡ.
ﻭﻱ ادامه داد: ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪﻥ وعده هایی ﻛﻪ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ است ﻗﻮﻝ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﻮﻱ ﺳﭙﻴﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭاﺯ ﻛﻨﺪ و شخصا ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺭا ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ و اﻓﺘﺨﺎﺭﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺭاﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻡ و همچنین ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﻮاﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﺠﺮﺑﻪ خواهد کرد.
سرمربی جدید ملوانان به موضوعات مالی اشاره کرد و تصریح کرد: ﺁﻧﭽﻪ دﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺩاﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺗﻴﻢ اﺳﺖ و از سوی دیگر ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻲ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ و اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻘﺘﺪﺭاﻧﻪ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻱ ﺩﺭ پایان در مورد بازار نقل و انتقالات ملوان گفت: کادر ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ هفته ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ و اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ تیم است و ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ اگر یک هافبک بازی ساز به تیم اضافه شود ﺗﻴﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ خواهد شد.
گفتنی اﺳﺖ ملوانان ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩا (ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ) ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺭاﻫﻲ ﺗﻬﺮاﻥ خواهند شد و در هفته آتی دو دیدار تدارکاتی در تهران و انزلی برگزار خواهند کرد.

Share