از احوال پرسی جنتی با احمدی نژاد تا درگوشی خاتمی و چمران+عکس

مراسم بزرگداشت شانزدهمین سالگرد شهید صیاد شیرازی.

مراسم بزرگداشت شانزدهمین سالگرد شهید صیاد شیرازی.
۱۳۹۴۰۱۲۰۱۳۵۳۴۱۳۵۰_PhotoL۱۳۹۴۰۱۲۰۱۳۵۴۰۷۸۲۳_PhotoL

Share