مربی سابق تیم ملی کارمند زن فدراسیون را کتک زد!

جزئیات ماجرای کتک‌کاری مربی سابق تیم امید و کارمند زن فدراسیون

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هومن افاضلی مربی سابق تیم امید ایران روز گذشته به حمایت از همسرش خانم هراتیان به فدارسیون فوتبال رفت به یک کارمند زن بی‌احترامی کرد.

۰۰۹۹۱۲۵۵به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هومن افاضلی مربی سابق تیم امید ایران روز گذشته به حمایت از همسرش خانم هراتیان به فدارسیون فوتبال رفت به یک کارمند زن بی‌احترامی کرد.

روز گذشته هراتیان به هنگام تردد در طبقات فدراسیون بدون دلیل مشخص ناراحت بود و کارمندان فدراسیون را بیشعور خطاب کرد و شماری از کارمندان فدراسیون فوتبال به او اعتراض کردند.

ساعتی بعد هومن افاضلی در فدراسیون حاضر می‌شود و با حضور در اتاق این کارمند زن را او را به سمت دیوار پرتاب می‌کند و سپس به صورت این کارمند زن می‌زند و می‌گوید « …! چرا به زن من فحش دادی!»

این کارمند زن هم خطاب به افاضلی می‌گوید«شما نامحرم هستید و حق ندارید به من دست بزنید و از اتاق بیرون بروید.»

امروز هم تعدادی از کارکنان فدراسیون که شاهد این رفتار ناشایست بودند از هومن افاضلی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کردند.
/فارس

Share