اجرای حکم اعدام هفت سوداگر مرگ در زندان مرکزی شهر رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احکام اعدام ۷ سوداگر پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احکام اعدام ۷ سوداگر پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

edam1ashxبه نقل از روابط عمومی  دادگستری کل استان گیلان ، هفت سوداگر مرگ به اسامی (م.ح) فرزند عبداله به اتهام مشارکت و خرید دو کیلو گرم مواد روان گردان (شیشه) ، (ص. گ) فرزند رجبعلی به اتهام حمل دو کیلو و هشتصدو پنجاه و یک گرم هروئین ، (ا.د) به اتهام مشارکت در تهیه و حمل سه کیلوگرم هرویین فشرده ، (ج . خ) به اتهام خرید و فروش صد کیلو گرم تریاک ومشارکت در نگهداری چهارده کیلو و هشتصد گرم کراک ،(ا.ا) به اتهام مشارکت در خرید ۱۴۷ کیلوگرم حشیش و هشت کیلو صد گرم تریاک ، (ا. ص) به اتهام نگهداری شش کیلو دوازده گرم هرویین و (ب.ب) به اتهام نگهداری و حمل و نقل دو کیلو سیصدو شصت و هشت گرم کراک به اعدام محکوم شده و حکم پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد.
شایان ذکر است تقاضای عفو متهمین در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

Share