گزارش تصویری نشست خبری ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در رشت

pic (3) pic (5) pic (8) pic (9) pic (10) pic (11) pic (12) pic (13) pic (14) pic (15) pic (16) pic (17) pic (18) pic (19) pic (20) pic (21) pic (22) pic (23) pic (24) pic (25)

pic (7)

سعید کاردار – معاونت دانشجویی

pic (6)

حسین غریبی- معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

pic (4)

غلامرضا بوربور-مدیرکل صدوق رفاه و بیمه دانشجویان

pic (1)

مهندس محسن هاشمی- معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

Share