گزارش تصویری حضور محمدباقر قالیباف در رشت

IMG_1894_resize IMG_1906_resize IMG_6604_resize IMG_6611_resize IMG_6613_resize IMG_6627_resize IMG_1891_resize IMG_6600_resize IMG_6593_resize IMG_6588_resize IMG_6582_resize IMG_6598_resize IMG_6581_resize IMG_6573_resize IMG_6572_resize IMG_6558_resize IMG_6569_resize IMG_6557_resize IMG_6541_resize IMG_6534_resize IMG_6525_resize IMG_6431_resize IMG_6448_resize IMG_6463_resize IMG_6473_resize IMG_6482_resize IMG_6488_resize IMG_6495_resize IMG_6500_resize IMG_6508_resize IMG_6517_resize IMG_6521_resize IMG_6416_resize IMG_6409_resize IMG_6401_resize 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 016111 016111 0384

Share