لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۷ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۶ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۵ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۲ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۱۸ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه ۱۶ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۵ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۳ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۱۲ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (جمعه ۱۰ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۷ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۶ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (جمعه ۳ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۹ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۸ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۴ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۱۶ آذر)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۱۴ آذر)