لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (چهارشنبه ۵ مرداد)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۲ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۱ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۰ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۸ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۵ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۴ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۳ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۱ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۰ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۱۹ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۸ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۱۷ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (شنبه ۱۶ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (جمعه ۱۵ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۴ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۱۲ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۱ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (یکشنبه ۱۰ بهمن)