لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۲۸ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۷ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۶ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۵ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (جمعه ۲۴ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۳ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۲ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۲۱ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۱۹ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۱۸ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۵ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۱۴ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۳ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۱۲ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۱۱ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (جمعه ۱۰ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۸ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۷ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۶ دی)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۵ دی)