لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۲ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۱ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۰ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۸ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۸ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۲ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۷ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشبنه ۴ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۴ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۳ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه اول اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۳۰ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۸ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۷ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۲۶ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۴ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (جمعه ۲۲ بهمن)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۱ بهمن)