لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در شهرستان رشت (سه شنبه ۴ مرداد)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام(پنجشنبه ۲۵ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۲۳ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۲ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۱ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۰ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (پنجشنبه ۱۸ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۵ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه شنبه ۹ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام(یکشنبه ۷ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام(شنبه ۶ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (پنجشنبه ۴ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت (چهارشنبه ۳ فروردین)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۹ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۲۸ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۲۵ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (سه‌شنبه ۲۴ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۲۳ اسفند)

لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (یکشنبه ۲۲ اسفند)