مدیرکل امور شهری در گفتگو با دیارمیرزا عنوان کرد؛

دلیل عدم احراز صلاحیت شهرداران منتخب شلمان و سنگر مشخص شد

مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان تصریح کرد: به دلیل عدم معادل سازی و همترازی سوابق مدیریتی اشخاص برای تصدی سمت شهرداری که محرز و میسر نگردیده از شوراهای اسلامی مدنظر خواسته شده افراد واجد شرایط را برای این سمت معرفی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به بعضی از شبهات ایجاد شده در رسانه ها برای انتخاب شهرداران شهر شلمان و سنگر به خبرنگار دیارمیرزا گفت: به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مکلفند در اولین جلسه رسمی نسبت به انتخاب فرد واجد شرایط برای تصدی سمت شهردار اقدام و به استانداری معرفی نمایند.

خسرو آرنگ افزود: مع الوصف وفق آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ فرآیند انتصاب تابع ضوابط و مقررات خاص می باشد که می‌بایست توسط شوراهای اسلامی شهر مورد بررسی دقیق قرار گیرد در غیر اینصورت استعلام صلاحیت فردی و سوابق اجرایی مدیریت در بخش خصوصی بعضا” موجب تاخیر در صدور حکم خواهد شد.

آرنگ با بیان اینکه تشخیص سمت های همسطح در مدیریت ها و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی فرد منتخب و تدقیق آن برعهده‌ کارگروهی در حوزه معاونت عمران و توسعه شهر و روستای وزارت کشور خواهد بود، یادآور شد: گاهی به دلیل عدم ارائه مدارک و سوابق مدیریتی صدور حکم فرد منتخب را مشمول مرور زمان خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان تصریح کرد: به دلیل عدم معادل سازی و همترازی سوابق مدیریتی اشخاص برای تصدی سمت شهرداری که محرز و میسر نگردیده از شوراهای اسلامی مدنظر خواسته شده افراد واجد شرایط را برای این سمت معرفی نمایند.

Share