رشت با تصاویر شهروندان عطر بهاری گرفت

در آستانه نوروز، به همت “سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت” شهر با تصاویر شهروندان عطر بهاری گرفت.  

در آستانه نوروز، به همت “سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت” شهر با تصاویر شهروندان عطر بهاری گرفت.

 

Share