توسط دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت اعلام شد

فهرست پروژه های نیمه تمام گیلان در راستای مولدسازی؛ از طرح های آبخیزداری تا تکمیل مدارس

در راستای مصوبه مولدسازی فهرست پروژه های نیمه تمام وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت آموزش و پرورش در استان گیلان توسط دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در راستای مصوبه مولدسازی فهرست پروژه های نیمه تمام وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت آموزش و پرورش در استان گیلان اعلام شد.

طبق اعلام مسئولان دولتی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.


پروژه های آموزش و پرورش

Share