حمید رسایی: خبرنگاری مستعدترین شغل برای جاسوسی است

حمید رسایی در یک برنامه تلویزیون گفت: خبرنگاری مستعدترین شغل برای جاسوسی است. https://www.entekhab.ir/files/fa/news/1401/8/8/1354821_777.mp4

حمید رسایی در یک برنامه تلویزیون گفت: خبرنگاری مستعدترین شغل برای جاسوسی است.

Share