گزارش تصویری بازدید سفیر ژاپن از مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی

میلاد منصف: کازو توشی ایکاوا، سفیر ژاپن در ایران از مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی بازدید کرد.

میلاد منصف: کازو توشی ایکاوا، سفیر ژاپن در ایران از مرکز بازدید کنندگان تالاب انزلی بازدید کرد.

Share