واکنش آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﯿﻼن به ضرب و شتم مدیر و معلم در ﻓﻮﻣﻦ!

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﯾﻒ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻮﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی‌ﻫﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و ﭘﺮوﻧﺪه در دست ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان گیلان در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻮﻣﻦ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

در خصوص ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻮﻣﻦ، با تاکید برﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه، شأن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن، خاطر نشان می‌گردد: ﻣﺪﯾﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ اجرایی مدرسه ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ توجه به تخطی دانش آموز وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺮادرش که خارج از محیط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدند با مدیر و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ درﮔﯿﺮ و آن‌ها را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ قرار داده و جراحات ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﯾﻒ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻮﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی‌ﻫﺎی ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و ﭘﺮوﻧﺪه در دست ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

Share