بازدید اعضای کمسیون برنامه و بودجه از سد دیورش و آزادراه رودبار_ منجیل

صبح امروز پنجشنبه اعضای کمسیون برنامه و بودجه از سد دیورش و آزادراه رودبار_ منجیل بازدید کردند.

صبح امروز پنجشنبه اعضای کمسیون برنامه و بودجه از سد دیورش و آزادراه رودبار_ منجیل بازدید کردند.

Share