کاریکاتور: انتقال آب گیلان

پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام در مجلس برای انتقال آب گیلان به استانهای کشور سوژه کاریکاتور علیرضا فرمانده بحری قرار گرفته است.

پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام در مجلس برای انتقال آب گیلان به استانهای کشور سوژه کاریکاتور علیرضا فرمانده بحری قرار گرفته است.

Share