گزارش تصویری کارگاه آموزشی چادر زنی و اسکان اضطراری

ابوالفضل شکری: کارگاه آموزشی چادر زنی و اسکان اضطراری ویژه مسئولان و دبیران خانه های هلال عصر روز پنجشنبه در اردوگاه چاف و چمخاله برگزار شد.     

ابوالفضل شکری: کارگاه آموزشی چادر زنی و اسکان اضطراری ویژه مسئولان و دبیران خانه های هلال عصر روز پنجشنبه در اردوگاه چاف و چمخاله برگزار شد. 

 

 

Share