سرویس چند رسانه ای دیارمیرزا؛

چرا بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظر می رسد؟

بدبختیها از خوشبختیها هم متعددتر و هم قدرتمندترند. ما نسبت به موارد منفی بیشتر حساس ایم تا موارد مثبت. در خیابان هم چهره های مخوف بیشتر از چهره های خندان به چشم می آیند. ما برخورد بد را بیش از برخورد خوب به خاطر می سپاریم، البته غیر از مواقعی که برخورد خوب از جانب خودمان باشد.

گوینده: مهتاب باقرزاده

 

 

Share