چرا بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظر می رسد؟

در بخشی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته رولف دوبلی آمده است: عجیب نیست بیش از اینکه برای چیزهایی که به دست می آوریم ارزش قایل باشیم از چیزهایی که از دست می دهیم وحشت داریم.

بدبختیها از خوشبختیها هم متعددتر و هم قدرتمندترند. ما نسبت به موارد منفی بیشتر حساس ایم تا موارد مثبت. در خیابان هم چهره های مخوف بیشتر از چهره های خندان به چشم می آیند. ما برخورد بد را بیش از برخورد خوب به خاطر می سپاریم، البته غیر از مواقعی که برخورد خوب از جانب خودمان باشد.

گوینده: مهتاب باقرزاده

 

 

Share