تصاویر بازدید سرپرست فرمانداری لنگرود از مناطق رانشی اطاقور

ابوالفضل شکری: هادی جعفرزاده سرپرست فرمانداری لنگرود با همراهی محمود اسکندری دیارجان سرپرست شهرداری اطاقور از مناطق رانشی زمین در روستای گیل سو اطاقور و چندین نقطه حادثه خیز این بخش بازدید کردند.

ابوالفضل شکری: هادی جعفرزاده سرپرست فرمانداری لنگرود با همراهی محمود اسکندری دیارجان سرپرست شهرداری اطاقور از مناطق رانشی زمین در روستای گیل سو اطاقور و چندین نقطه حادثه خیز این بخش بازدید کردند.

Share