تصاویری از تشییع پیکر شهید سیدفاضل مدنی در آستانه اشرفیه

پیکر شهید سید فاضل مدنی پس از تشییع و بدرقه مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در کوی امام بندر کیاشهر به خاک سپرده شد.

پیکر شهید سید فاضل مدنی پس از تشییع و بدرقه مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در کوی امام بندر کیاشهر به خاک سپرده شد.

Share