آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهید صیقلی های کومله

ابوالفضل شکری: زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شهید صیقلی های کومله توسط مادر شهید نوذری به صدا در آمد.

ابوالفضل شکری: زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شهید صیقلی های کومله توسط مادر شهید نوذری به صدا در آمد.

Share