لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه اول مهر)

سیزده مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت  (پنجشنبه اول مهر) در نظر گرفته شده است.در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیزده مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت  (پنجشنبه اول مهر) در نظر گرفته شده است.

در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

Share