لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام(دوشنبه ۲۹ شهریور)

برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز دوشنبه ۲۹ شهریور، ۴۴ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز دوشنبه ۲۹ شهریور، ۴۴ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

در این مراکز تزریق سینوفارم و آسترازینکا صورت گرفته و خبری از برکت نیست.

Share