لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه ۲۷ شهریور)

برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز شنبه ۲۷ شهریور، ۱۹ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز شنبه ۲۷ شهریور، ۱۹ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

در هر ۱۹ پایگاه تزریق سینوفارم یک صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

 

Share