گزارش تصویری برداشت هندوانه از اراضی ساحلی چاف

ابوالفضل شکری: برداشت هندوانه در هزار هکتار از اراضی ساحلی چاف آغاز شده است.  

ابوالفضل شکری: برداشت هندوانه در هزار هکتار از اراضی ساحلی چاف آغاز شده است.

 

Share