گزارش تصویری برگزاری انتخابات در پیربازار و کفترود

نغمه محمدخواه: مردم شهرستان رشت در پیربازار و کفترود نیز با حضور در شعب؛ آرای خود را به داخل صندوق های رای انداختند.  

نغمه محمدخواه: مردم شهرستان رشت در پیربازار و کفترود نیز با حضور در شعب؛ آرای خود را به داخل صندوق های رای انداختند.

 

Share