تصاویری از حضور لنگرودی ها پای صندوق های رای

ابوالفضل شکری: رحیم حیدری فرماندار شهرستان لنگرود، پرویز محمدنژاد نماینده شهرستان در مجلس، دادستان شهرستان، نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان و الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی رای خود را در لنگرود به صندوق انداختند.

ابوالفضل شکری: رحیم حیدری فرماندار شهرستان لنگرود، پرویز محمدنژاد نماینده شهرستان در مجلس، دادستان شهرستان، نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان و الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی رای خود را در لنگرود به صندوق انداختند.

Share