در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی

انتشار آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شورای شهر شفت

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهر شفت می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهر شفت می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

اسامی نهایی نامزدهای شورای اسلامی شهر شفت به شرح زیر است:

– ۱ آقای حبیب اصل خلیلی فرزند حمید کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای سجاد جلیلیان فرزند شیرزاد کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای سیدمحمدعلی حجتی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۹
– ۴ آقای حبیب اله حسن پورسیاهمزگی مشهور به ولی فرزند عظیم اله کد نامزد ۲۱
– ۵ آقای سینا خرسندی عبدی خسمخی فرزند عبداله کد نامزد ۲۴
– ۶ آقای مجتبی دژاهنگ فرزند محمد کد نامزد ۲۵
– ۷ آقای مسعود رادقصبه فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۶
– ۸ آقای محبوب روستاماسوله مشهور به حاج محبوب فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷
– ۹ آقای امیر شکاری فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۸
– ۱۰ آقای امیر صادق مشهور به سامان صادقى فرزند محمد کد نامزد ۲۹
– ۱۱ خانم فرشته صائمی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۱
– ۱۲ آقای یوسف عاصی فرزند ولی کد نامزد ۴۲
– ۱۳ آقای مهدی عینی خسمخی فرزند محمدولی کد نامزد ۴۶
– ۱۴ خانم زهرا فردی احمدسرائی فرزند اکبر کد نامزد ۴۷
– ۱۵ آقای جاسم قاسمی ذوالپیرانی مشهور به اسامه فرزند ابوالحسن کد نامزد ۴۸
– ۱۶ آقای مهدی نظربین سیاهمزگی فرزند خانعلی کد نامزد ۵۱
– ۱۷ آقای حامد نقوی مردخه فرزند حسین کد نامزد ۵۲
– ۱۸ آقای ابراهیم هوشیارقصبه مشهور به کامران فرزند صادق کد نامزد ۵۴

توجه:

-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شفت در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share