اسامی نهایی کاندیداهای شورای شهرهای رضوانشهر و پره‌سر منتشر شد

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نهایی کاندیداهای شورای اسلامی شهرهای رضوانشهر و پره سر پره سر منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رضوانشهر و پره سر رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار می‌گردد و اسامی نامزدها به شرح ذیل می‌باشد:

اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر رضوانشهر:

۱- جناب آقای ولی الله اقدامی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶
۲- آقای شهرام اکبری پارگامی فرزند اردشیر کد نامزد ۱۷
۳- آقای محمد امام‌پور خوشدل فرزند ایوب کد نامزد ۱۸
۴- خانم مژگان امیری سیاه چال فرزند علیقلی کد نامزد ۱۹
۵- آقای حمید رضا بادپا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱
۶- آقای پیمان بهنیا فرزند صحبت کد نامزد ۲۵
۷- آقای مازیار پرهیزکارمیاندهی فرزند طاهر کد نامزد ۲۶
۸- آقای میثم تحویلداری فرزند حمید کد نامزد ۲۸
۹- آقای سخاوت حسینی رودبارسرا فرزند هوشمند کد نامزد ۲۹
۱۰- آقای محمد خادمی ارده فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱
۱۱- آقای فرخ خرمی ارده جانی فرزند فیروز کد نامزد ۴۲
۱۲- آقای اسماعیل شریفی هشین فززند قاسم کد نامزد ۴۵
۱۳- آقای سجاد شکوری فرزند فردوس کد نامزد ۴۶
۱۴- آقای وحید شکوری فرزند سعادت اله کد نامزد ۴۷
۱۵- آقای بهراد شکوری گیل چالان فرزند عابدین کد نامزد ۴۸
۱۶- آقای تورج صالحی گیل چالان فرزند فرزام کد نامزد ۴۹
۱۷- خانم رباب طالح‌پور مشهور به لیدا فرزند احمد کد نامزد ۵۱
۱۸- آقای اردوان عبدلی کلور فرزند علی میرزا کد نامزد ۵۴
۱۹- آقای شیرزاد عبدلی لاکتاسرائی فرزند مهدیقلی کد نامزد ۵۶
۲۰- خانم زهرا عسگرپور فرزند غلامحسن کد نامزد ۵۷
۲۱- خانم زهرا علمی فرزند حبیب کد نامزد ۵۸
۲۲- آقای محمد امین فرجی‌پور ماسوله مشهور به همت فرزند کاظم کد نامزد ۵۹
۲۳- آقای جهانبخش گلرخ مشهور به رامین فرزند حبیب کد نامزد ۶۲
۲۴- آقای رامین محمدی معاف فرزند عزیز علی کد نامزد ۶۴
۲۵- آقای نیما نجفدوست مشهور به مهندس نیما فرزند طهمورث کد نامزد ۶۵
۲۶- خانم زینب نوشی ندامانی فرزند تقی کد نامزد ۶۷
۲۷- خانم آزاده یاری اصلی خلخالی فرزند حمداله کد نامزد ۶۸

اسامی کاندیداهای شورای اسلامی شهر شهر پره‌سر:

۱- آقای مسعود بابایی چروده فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶
۲- آقای فریدون جدی چروده فرزند بازعلی کد نامزد ۱۸
۳- آقای امیر دهقان فرزند عسگر کد نامزد ۱۹
۴- آقای سیف اله دولتی شیراز مشهور به مرتضی فرزند آقاجان کد نامزد ۲۱
۵- آقای پژمان روحانی جنبه سرائی فرزند کریم اله کد نامزد ۲۴
۶- آقای داریوش شافعی دیگه سرا فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۷
۷- آقای شفیق شافعی شیراز فرزند فتح اله کد نامزد ۲۸
۸- آقای رسول شهبازی فرزند فیروز کد نامزد ۲۹
۹- آقای موسی صفری فرزند روشن علی کد نامزد ۴۱
۱۰- آقای علی اکبر غلامی دوست فرزند امیر کد نامزد ۴۲
۱۱- آقای بهتاش قاسمی فر فرزند علی کد نامزد ۴۵
۱۲- آقای سید شهرام کلامی فرزند سید مقدس کد نامزد ۴۶
۱۳- خانم شهلا معصومی دیناچالی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۷
۱۴- آقای نوید ملالی چروده فرزند مصطفی کد نامزد ۴۸
۱۵- آقای کامران مهرپور نوکنده فرزند اذن الله کد نامزد ۴۹
۱۶- آقای اسکندر مهری چروده فرزند شیرین بخش کد نامزد ۵۱
۱۷- آقای نوید یکتاپیلمبرائی فرزند باقر کد نامزد۵۲

توجه:

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رضوانشهر در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share