اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر رودسر اعلام شد

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رودسر می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر رودسر می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر رودسر به شرح زیر می‌باشد:

۱. آقای محمودرضا اشراقی فرزند محمدرضاشهیربه منصور کد نامزد ۱۵
۲. آقای سجاد آقانجفی فرزند نورالدین کد نامزد ۱۶
۳. خانم فریده آقائی فرزند حسین کد نامزد ۱۷
۴. آقای غلامرضا بهزادنژاد فرزند محسن کد نامزد ۱۸
۵. آقای کیومرث پارسا فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹
۶. آقای حبیب پاک مهر فرزند حسن کد نامزد ۲۱
۷. آقای حبیب پنجی فرزند منصور کد نامزد ۲۴
۸. آقای محمد پوررمضان بیجارپس فرزند رمضان کد نامزد ۲۵
۹. آقای احمدرضا تاری فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶
۱۰. آقای سلیمعلی تقوی مشهور به سلیمعلى فرزند دوستعلی کد نامزد ۲۷
۱۱. آقای محمدرضا جورابڃی مشهور به فرشید فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۸
۱۲. آقای حسین حسن پورمقدم مشهور به حسنپو.ر مقدم فرزند صدراله کد نامزد ۲۹
۱۳. آقای حسن حسن زاده فرزند طاهر کد نامزد ۴۱
۱۴. آقای سعید حسن زاده فرزند حسین کد نامزد ۴۲
۱۵. آقای افتخار روحی فر فرزند رضا کد نامزد ۴۶
۱۶. آقای حسین شفقت رودسری فرزند سهراب کد نامزد ۴۸
۱۷. آقای حسین شمس فرزند احسان اله کد نامزد ۴۹
۱۸. آقای اسماعیل صفری مشهور به مهندس صفری- حاج آقا صفری فرزند محمدصالح کد نامزد ۵۱
۱۹. آقای علی عباسی فرزند نبی اله کد نامزد ۵۲
۲۰. آقای محمدحسین عسگری سرخنی فرزند مهدی کد نامزد ۵۴
۲۱. آقای مهران علوی دیلمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۶
۲۲. آقای سیداسداله عمادی فرزند سیدهاشم کد نامزد ۵۷
۲۳. آقای یاسر عیسی‌پور فرزند ارسلان کد نامزد ۵۸
۲۴. آقای محمدعلی فرزک فرزند علی کد نامزد ۵۹
۲۵. آقای حبیب قدیمی گرمجانی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۱
۲۶. آقای وحید قنبرخواه فرزند عسگر کد نامزد ۶۲
۲۷. خانم فائزه قنبرزاده رانکوهی فرزند نصراله کد نامزد ۶۴
۲۸. آقای شهرام قهرمانی فرزند مطلب کد نامزد ۶۵
۲۹. آقای عیسی کاظمی فرزند روح اله کد نامزد ۶۷
۳۰. آقای میلاد محیطی فرزند حسن کد نامزد ۶۸
۳۱. آقای علی معراجی افرمجانی فرزند رحمن کد نامزد ۶۹
۳۲. آقای یداله مقصودی فرزند میرزا کد نامزد ۷۱
۳۳. آقای سیدسبحان میرعابدحسینی مشهور به حسینی فرزند میرآقا کد نامزد ۷۴
۳۴. خانم معصومه نقدی بازنشین فرزند علی کد نامزد ۷۵
۳۵. آقای عباس نوروزی فرزند رحیم کد نامزد ۷۶
۳۶. آقای علی یوسف خواه سویری فرزند مهرعلی کد نامزد ۷۸

توجه:

۱. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲. هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رودسر در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

۳. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share