اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهرهای اطاقور، کومله و شلمان

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهرهای اطاقور، کومله و شلمان می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه‌های انتخابیه شهرهای اطاقور، کومله و شلمان می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

اسامی نهایی نامزدهای شورای اسلامی شهر اطاقور به شرح زیر است:

۱. آقای عادل اکبری فرزند رحمت که نامزد ۱۷

۲. آقای بهزاد تدبیری فرزند کاظم کد نامزد ۱۸

۳. آقای ابراهیم حسین کردی بیجارپسی فرزند محمد کد نامزد ۱۹

۴. آقای صادق دوستی پورگیلارکشی فرزند غریبعلی کد نامزد ۲۱

۵. آقای رامین ربیعی فرزند خلیل کد نامزد ۲۴

۶. آقای موسی رستم‌پور اطاقوری فرزند محمد کد نامزد ۲۵

۷. آقای سید بابک رضائی بیجارپس فرزند سیدجلال کد نامزد ۲۶

۸. خانم فریبا شاهری بیجارپس فرزند محرم کد نامزد ۲۷

۹. آقای صادق صولتی بیجارپس فرزند رضا کد نامزد ۲۸

۱۰. آقای رضا قاسمی‌پور بیجارپسی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲

۱۱. آقای طهماسب کوزه گرنیاول فرزند علی کد نامزد ۴۵

۱۲. آقای حسین کیهان‌پور فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۶

۱۳. آقای داریوش ملاپوراطاقوری فرزند عزت اله کد نامزد ۴۷

۱۴. آقای جمشید نجفی فرزند نجفعلی کد نامزد ۴۸

۱۵. آقای اسد نورخواه فرزند محمود کد نامزد ۴۹

۱۶. آقای هادی وحدتی‌پور فرزند برارجان کد نامزد ۵۱

اسامی نهایی نامزدهای شورای اسلامی شهر کومله به شرح زیر است:

۱. آقای تقی اصغری وسمه جانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵
۲. آقای حسن امیدی راد مشهور به کوروش فرزند امیر کد نامزد ۱۶
۳. آقای حسین امیدی راد فرزند امیر کد نامزد ۱۷
۴. آقای حسین امیدی کومله فرزند احمد کد نامزد ۱۸
۵. آقای فریبرز بائوج لاهوتی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱
۶. آقای ابوالقاسم بهشتی کومله فرزند علی کد نامزد ۲۴
۷. آقای سیدمحمود پورمعصومی کومله فرزند سید حسین کد نامزد ۲۶
۸. آقای هادی حسینی کوملائی فرزند حسین کد نامزد ۲۷
۹. خانم مهدیه رزاقی لنگرودی فرزند مسعود کد نامزد ۲۹
۱۰. خانم رقیه رسولی مدنی لنگرودی فرزند محمد کد نامزد ۴۱
۱۱. آقای ابوالقاسم رضائی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲
۱۲. آقای سیدحسن عباسی کومله فرزند سیدحسین کد نامزد ۴۵
۱۳. آقای صادق عظیمی کومله فرزند صدرا کد نامزد ۴۶
۱۴. آقای عابد محمدجانی کومله فرزند سیروس کد نامزد ۴۷
۱۵. آقای محمد ملک آراء مشهور به صائب فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۹
۱۶. آقای سیدمحمد موسوی چلارسی فرزند سیدجلال کد نامزد ۵۱
۱۷. آقای سیدبینش نوربخش کومله فرزند سیدتراب کد نامزد ۵۴
۱۸. آقای علیرضا نیکوکارلیسه رودی فرزند ادیب کد نامزد ۵۷
۱۹. خانم سیده مائده هاشمی کومله فرزند سیدحسن کد نامزد ۵۸
۲۰. آقای حسین همتای خلیفه محله فرزند فیضاله کد نامزد ۵۹

اسامی نهایی نامزدهای شورای اسلامی شهر شلمان به شرح زیر است:

۱. آقای کاظم ابراهیم نژادشلمانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۵
۲. آقای حسین احمدی نژاد مشهور به محراب فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶
۳. آقای محمد آزادخواه شلمانی فرزند قاسم کد نامزد ۱۷
۴. آقای علی اصغری شلمانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۸
۵. آقای اسمعیل بخشی پورخلیفه محله فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹
۶. خانم لاله پروانه قاضی محله فرزند فریدون کد نامزد ۲۱
۷. خانم سالومه پوررمضانی قاضی محله فرزند محمد کد نامزد ۲۴
۸. آقای علی پورسرپرست شلمانی فرزند اسداله کد نامزد ۲۵
۹. آقای ایمان حدادکومله فرزند ایرج کد نامزد ۲۶
۱۰. خانم رقیه حسین‌پور فرزند فریدون کد نامزد ۲۸
۱۱. آقای جلال حیدری شلمانی فرزند نقی کد نامزد ۲۹
۱۲. آقای محمدقاسم حیدری شلمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۱
۱۳. خانم نرگس رضائی سیگارودی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۵
۱۴. آقای علی علی جان پورشلمانی مشهور به روح الله فرزند حسین کد نامزد ۴۶
۱۵. آقای سهراب میرزاآقائی قاضی محله فرزند علیرضا کد نامزد ۴۷
۱۶. آقای اسفندیار نوروزی شلمانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۸

توجه:

۱. نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهرها ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

۲. هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری لنگرود در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

۳. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share