حکم محکومیت طبری توسط دیوان عالی کشور تایید شد

با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

Share