گزارش تصویری بازدید از پارک جنگلی توسکا و ساحل چاف و چمخاله

ابوالفضل شکری: رحیم حیدری فرماندار لنگرود با همراهی معاون فرمانداری و شهردار چاف و چمخاله از طرح های عمرانی چاف و چمخاله، پارک جنگلی توسکا، رودخانه شلمان، طرح ساماندهی ساحل، جاده خطه کناره و…بازدید به عمل آورد.

ابوالفضل شکری: رحیم حیدری فرماندار لنگرود با همراهی معاون فرمانداری و شهردار چاف و چمخاله از طرح های عمرانی چاف و چمخاله، پارک جنگلی توسکا، رودخانه شلمان، طرح ساماندهی ساحل، جاده خطه کناره و…بازدید به عمل آورد.

Share