جزئیات آرای ۵۰ کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه رشت

میرشمس مومنی زاده فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با ارسال اطلاعیه ای نتایج شمارش آرای ۵۴۰ شعبه اخذ رای شهرستان رشت در حوزه اصلی شهر رشت و بخش مرکزی ۵ حوزه فرعی این شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در اجرای ماده ۲۴  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه رشت می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲ در حوزه انتخابیه شهرستان رشت برگزار شد. جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۱۷۶۲۴۰رای بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۱-آقای جبار کوچکى نژاد ارم ساداتى نام پدر حافظ دارای                ۵۰۶۸۵  رأی

۲ -آقای سیدعلى آقازاده دافساری نام پدر سیدکاظم دارای                ۴۷۰۵۷ رأی

۳- آقای محمدرضا احمدی نام پدر کریم دارای                                 ۳۳۹۹۲ رأی

۴ -آقای سیدولى الله عظمتى نام پدر سیدحسین دارای                       ۳۲۱۹۴  رأی

۵-آقای سیدرضا مطهری نام پدر سیدمحمد دارای                           ۱۹۷۷۴ رأی

۶-آقای مسعود اسلامى اقدم نام پدر محمود دارای                           ۱۸۶۷۱ رأی

۷- آقای مجید دل آور رودکلى نام پدر علی دارای                            ۱۴۷۲۵  رأی

۸-آقای محمدصادق حسنى جوریابى نام پدر علی اصغر دارای           ۱۴۶۰۰ رأی

۹- آقای حسن کربلائى نام پدر ابولفضل دارای                                ۱۳۳۰۱ رأی

۱۰- آقای علیرضا محمدی نام پدر حاجعلى دارای                                ۹۶۲۲ رأی

۱۱-خانم لیلا یوسفى نام پدر یوسف دارای                                       ۵۵۸۴ رأی

۱۲-آقای رضا عاشری منگودهى نام پدر محسن دارای                        ۴۹۹۸ رأی

۱۳-آقای حسین رضاپور لاشه نام پدر على دارای                               ۴۸۹۷ رأی

۱۴-آقای نادر حسینى مژدهه نام پدر حسین دارای                           ۴۵۲۲ رأی

۱۵-آقای شهاب حاجعلیپور نام پدر شهرام دارای                             ۴۴۶۵ رأی

۱۶-آقای اسماعیل سرائى نام پدر علی دارای                                 ۴۳۶۵ رأی

۱۷-آقای محمدرضا زیبائى نام پدر گلعلی دارای                                ۳۷۲۸ رأی

۱۸-آقای محمدرضا عوض نیا نام پدر تقی دارای                                     ۳۴۸۲ رأی

۱۹-خانم معصومه موسى زاده پاسکیابى نام پدر محمد دارای                ۲۵۱۸ رأی

۲۰-آقای محمد حق بین لشت نشائى نام پدر مهرداد دارای                ۲۳۳۱ رأی

۲۱-خانم رقیه شادمان نام پدر تقی دارای                                         ۲۰۶۱ رأی

۲۲-آقای هادی محمدزاده مقدم برکاده نام پدر جعفر دارای                    ۱۹۳۱ رأی

۲۳-خانم زینب رجبى درویشان نام پدر یحیی دارای                          ۱۷۷۹ رأی

۲۴-خانم سایه نجاتى نام پدر ابوالقاسم دارای                                ۱۷۳۰ رأی

۲۵-آقای داریوش رفیعى نام پدر احمد دارای                                 ۱۷۰۳ رأی

۲۶-آقای عیسى واعظى لرد نام پدر محمد دارای                          ۱۴۸۴ رأی

۲۷-آقای سیدجلال باقری نام پدر سیداسمعیل دارای                       ۱۲۲۱ رأی

۲۸-خانم کبری پورمحمدی فشالمى نام پدر علی اکبر دارای                ۱۰۵۸ رأی

۲۹-خانم معصومه پورمحمودی نوشری نام پدر مهدی دارای                ۹۹۴ رأی

۳۰-آقای حامد نصیری نام پدر محمدتقی دارای                                 ۸۷۸ رأی

۳۱-آقای ابراهیم خردکیش نام پدر غلام دارای                                    ۸۷۱ رأی

۳۲-آقای احمد منصوری ماتک نام پدر محمد دارای                                ۸۲۷ رأی

۳۳-آقای على آقائى پورچافوچائى نام پدر مظفر دارای                         ۸۰۴ رأی

۳۴-آقای محمد برادران رحمانى نام پدر مجید دارای                               ۷۸۸ رأی

۳۵-آقای هیراد مخیری نام پدر ابوالقاسم دارای                                     ۷۷۷ رأی

۳۶-آقای محمد جعفری نام پدر عزیزاله دارای                                      ۷۶۹ رأی

۳۷-آقای اسمعیل لطف نیای چماچائى نام پدر حسین دارای                   ۷۲۳ رأی

۳۸-آقای محمدرضا قربانى براگوری نام پدر جمشید دارای                      ۶۸۲ رأی

۳۹-آقای جواد رحمانى هفت خانى نام پدر على دارای                           ۶۷۶ رأی

۴۰- آقای محمد رحیم نام پدر ابراهیم دارای                                          ۵۷۲ رأی

۴۱-آقای مهدی یحیى پورکلورزی نام پدر نایب علی دارای                       ۵۱۹ رأی

۴۲-آقای رامین چهره ای بلگوری نام پدر احمد دارای                              ۴۵۹ رأی

۴۳-آقای رحمت اله سهرابى طالمى نام پدر ابوالقاسم دارای                  ۴۳۶ رأی

۴۴-آقای غلامرضا خوشنودی نام پدر حسن دارای                                   ۴۲۵ رأی

۴۵-آقای جواد قربانى شمشادسرا نام پدر محمدحسین دارای                    ۴۲۴ رأی

۴۶-آقای محسن مقیمى دوگاهه نام پدر محمد دارای                            ۲۹۳ رأی

۴۷-آقای آرمین فدائى زاده نام پدر محمد دارای                                       ۲۸۱ رأی

۴۸-آقای حسین سرمست نوکنده نام پدر حسن دارای                           ۲۴۲ رأی

۴۹-آقای على مضطرب نیاآباتری نام پدر حجت اله دارای                          ۲۲۸ رأی

۵۰-آقای على معراجى افرمجانى نام پدر رحمن دارای                          ۱۸۰ رأی

می باشند. اینک در اجرای ماده ۶۸  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲ و ۳  ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

به گزارش دیارمیرزا کمتر از ۲۵ درصد از واجدین شرایط در حوزه انتخابیه شهرستان رشت پای صندوق های رای حاضر شدند.

Share