انصراف ۲ کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودسر و املش

محمدباقر شیخی و هادی سلمی به طور رسمی از حضور در عرصه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رودسر و املش انصراف دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدباقر شیخی و هادی سلمی به طور رسمی از حضور در عرصه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رودسر و املش انصراف دادند.

با انصراف این دو داوطلب، شمار داوطلبین حاضر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رودسر و املش به ۲۴ نفر کاهش یافت.

به گزارش دیارمیرزا، اسامی نهایی ۲۴ داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس در رودسر و املش به شرح زیر است:

ا – آقای حبیب پنجی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۵

۲ – آقای مساعد پورحامد فرزند بابا کد نامزد ۱۲۶

۳ آقای محمد تائب فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۲۷

۴- آقای علیرضا جهانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۹

۵- آقای عابد حسن پورقاسم آباد فرزند سیف اله کد نامزد ۱۴۱

۶ – آقای محمد حسین زاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۵

۷- آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷

۸- آقای فرامرز حیدری پرچکوهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۸

۹ – آقای علی داودی کیاکلا به فرزند ابراهیم مشهور به دکتر داودی کد نامزد ۱۵۱

۱۰ – خانم ناهید دوستار قاسم آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴

۱۱ – آقای یحیی ذکریا پوربلال می فرزند شعبان کد نامزد ۱۵۶

۱۲ – آقای محمدرضا رجبی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۵۷

۱۳ – خانم صدیقه رمضانی تمیجانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸

۱۴ – آقای سید محمد سید محمدی فرزند سید محمد تقی کد نامزد ۱۶۲

۱۵ – آقای محمد صفرپور لیما فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۶۸

۱۶ – آقای محمد صفری ملک میان فرزند عبداله مشهور به صفری قاسم آبادی کد نامزد ۱۶۹

۱۷ – آقای اسداله عباسی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱

۱۸ – آقای نظر علی علیزاده فرزند یداله مشهور به سردار علیزاده کد نامزد ۱۷۴

۱۹ – آقای حسین گل پرور فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۹

۲۰- آقای غلامرضا مرادی فرزند عسگر کد نامزد ۱۸۱

۲۱ – خانم معصومه مرادیان فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲

۲۲ – آقای سید علی اصغر موسوی گزافرودی فرزند سید عیسی کد نامزد ۱۹۱

۲۳ – آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد نامزد ۱۹۲

۲۴ – خانم صغری همتی دیارجان فرزند علی کد نامزد ۱۹۴

Share