علی علیزاده ازبری

رودخانه، معدن شن و ماسه نیست

آقایان، مدیران، پیمانکاران، شھرداران، شھرسازان، پیمانکاران، وکلا، استانداران، فرمانداران، محلی ھا، شن کشداران و کلاً ھمه ملت بدانند و آگاه باشند که والله، رودخانه ھا معدن شن و ماسه نیستند. ھمین، آقا جان دست تجاوز را از بستر رودخانه ھا کوتاه کنید.

علی علیزاده ازبری

بھانه این نوشتار تکراری و نمک پاشی بر زخم ناسور رودخانه ھا، را مصاحبه کوتاه جناب سندی عضو شورای شھر فومن به دست داد. در مصاحبه کوتاه ایشان که در عکس العمل به اعتراضات شھروندان در مورد آسفالت نامناسب و چاله چوله ھای خیابانھا و کوچه ھای شھر انجام شده چند بار تکرار شده است که به شھرداری اجازه برداشت از رودخانه ھا داده شود و دلیل آورده است کھ دیگران در حال برداشت از رودخانه ھا ھستند چرا این اجازه را شھرداری نداشته باشد؟

آقایان، مدیران، پیمانکاران، شھرداران، شھرسازان، پیمانکاران، وکلا، استانداران، فرمانداران، محلی ھا، شن کشداران و کلاً ھمه ملت بدانند و آگاه باشند که والله، رودخانه ھا معدن شن و ماسه نیستند. ھمین، آقا جان دست تجاوز را از بستر رودخانه ھا کوتاه کنید. الان دیگر ھیچ جانی برای رودخانه ھا نمانده است که جانش را بیشتر بخراشید. چند سال قبل نوشتم که (کارد به استخوان رودخانھ ھا رسیده است) واقعاً اینگونه ھست. حالا دیگر رودخانه ای وجود ندارد. مگر نمی بینید کف رودخانه ھا به دوره قبل از تشکیل آنھا رسیده است؟ مگر تخریب پیاپی پل ھا را نمی بینید؟ مگر عمق وحشتناکی که پیدا کرده اند را مشاھده نمی کنید؟ مگر نابودی ماھی ھا را نمی بینید؟ مگر بلایی را که ما انسانھای به ظاھر متمدن سر آنھا آورده ایم پیش روی ما نیست؟

آسیب ھای قابل مشاھده و اثر گذار که در اثر دخالت انسان در بستر و حریم رودخانه ھا ایجاد شده است شامل، تخریب محل تخم ریزی موجودات آبزی، ازبین رفتن زیستگاه و بستر زیستی آبزیان مخصوصاً ماھی ھا که نھایتا منجر به کاھش جمعیت و انقراض آنھا می شود. تخریب زیستگاه پرندگان مھاجر و گونه ھای گیاھی و جانوری کمیاب، کاھش تنوع زیستی، کاھش غلظت اکسیژن درکف وافزایش دمای آب، تخریب دیواره ھا، افزایش شیب بستر و عمق آن، افزایش سرعت فرسایش بستر و ایجاد تغییرات مورفولوژیکی نھایتا از بین رفتن اراضی مرغوب، کنده شدن کف و ایجاد گودال، تغییر مسیر و تشدید فرسایش خاک اطراف، پایین رفتن سطح آب ھای زیر زمینی، تخریب تاسیسات، ابنیه و سازه ھای موجود مانند سردھنه انھار، سد ھای انحرافی، پلھا و جاده ھا، تخریب مناظر طبیعی و جاری شدن و تشدید سیلاب‌ھا و…

مواردی که ذکر شدند تنھا بخشی از آسیب ھای برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ھا ھستند. رودخانه، خانه ی رود و زیست گاه انواع و اقسام جانوران مختلف نظیر پرندگان، آبزیان و نباتات است. آب آن منبع تامین آب شرب، کشاورزی و ضامن ادامه حیات مرداب ھا و دریا ھاست. رسوب رودخانه ای مھم ترین عامل ماندگاری و پایداری منابع آبی روی زمین و زیر زمین ھستند نه ذخیره گاه شن و ماسھچه برای ساخت و سازھای ما! اگر ھم قرار است که از رودخانه ای برداشت شود باید با مطالعات دقیق علمی مکان، مقدار عمق و وسعت برداشت مشخص گردد نه اینکه دستگاھھای مخرب بیل و لودر و بولدوزر بی رحمانه به جان آن بیافتند؟ اگر متصدیان و مسئولان امر به حوالی شرکت ھایی که در کنار رودخانه ایجاد شده اند سری بزنند خیلی چیزھا دستگیرشان خواھد شد.

آیا با این ھمه ھنوز به طمع معدن شن و ماسه به آنھا می نگریم؟ آیا واقعاً کارد به استخوان رودخانه ھا نرسیده است؟ یا اگر دیگرانی در حال برداشت غیر مجاز ھستند برماست که با این تجاوز گری مخالفت ورزیم نه اینکه از این سفره خود را نیز صاحب حق بدانیم.

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share