تایید صلاحیت افشین ناظمی برای شرکت در انتخابات هیات فوتبال گیلان

قربانعلی الماسخاله، اسماعیل شاد، سید امیر فرحسینی و افشین ناظمی بعنوان کاندید های نهایی احراز پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان می باشند که پس از تایید و اعلام زمان تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می بایست به رقابت بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با تکمیل و ارسال مدارک ناقص مدیریتی از سوی کاندیدها به فدراسیون فوتبال، صلاحیت افشین ناظمی برای شرکت در انتخابات هیات فوتبال گیلان تایید شد.

 فرزاد سیری در گفتگو با سایت هیات فوتبال بیان کرد: با توجه به عدم تایید صلاحیت مدیریتی برخی از کاندیدهای احراز پست ریاست هیات فوتبال گیلان، با توجه به تکمیل و ارسال مدارک ناقص مدیریتی از سوی کاندیدها به فدراسیون فوتبال و بررسی های مجدد، صلاحیت افشین ناظمی برای شرکت در انتخابات هیات فوتبال گیلان مورد تایید قرار گرفت.

دبیر هیات و مجمع انتخابات هیات فوتبال استان گیلان افزود: بدین ترتبیب آقایان قربانعلی الماسخاله، اسماعیل شاد، سید امیر فرحسینی و افشین ناظمی بعنوان کاندید های نهایی احراز پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان می باشند که پس از تایید و اعلام زمان تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می بایست به رقابت بپردازند.

Share