هزینه برگزاری هر جلسه دولت و تدوین هر قانون در مجلس چقدر است؟

براساس پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده هر جلسه کمیسیون و هیات دولت برای نهاد ریاست جمهوری، بیش از ۵۶ میلیون تومان و هزینه تمام شده تدوین هر قانون برای مجلس، بیش از ۳۰۷ میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، با هدف بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در راستای اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، در پیوست شماره (۴) لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده برای دستگاه‌های مشمول آمده است.

براساس بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(۲۰%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(۱۰۰%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

در بخش اول پیوست شماره شماره (۴) لایحه بودجه ۹۸، بودجه دستگاه های اجرایی ملی مانند نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آمده است.

براساس بند شماره ۱۰۰۲۰۰۵۰۰۰، مجموع هزینه برنامه اداره امور هیات دولت برای نهاد ریاست جمهوری ۱۰ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان است. براساس جزئیات این بند، ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان از این رقم بابت بررسی، مطالعه و مشاوره جهت تسهیل فرآیند تصمیم سازی دولت است و ۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیارد تومان از این رقم بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی جلسات کمیسیون ها و هیات دولت است.

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت راهبری، مدیریت و پشتیبانی هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه برگزاری هر جلسه کمیسیون ها و هیات دولت ۵۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان برای کشور است.

همچنین براساس بند شماره ۱۰۱۵۰۰ مجموع هزینه برنامه قانونگذاری، نظارت بر امور کشور و توسعه دولت الکترونیک برای مجلس شورای اسلامی ۴۰۰ میلیارد تومان است. براساس جزئیات این بند، ۲۵۰ میلیارد تومان از این رقم بابت برنامه قانونگذاری و ۱۴۶ میلیارد تومان بابت برنامه نظارت بر امور کشور و ۴ میلیارد تومان هم بابت برنامه توسعه دولت الکترونیک است.

براساس این بخش از لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده بابت تدوین هر طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی ۳۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر، هزینه تدوین هر قانون در مجلس ۳۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

Share