فیلم: بی‌خبری خانم کارشناس از زنده بودن برنامه!

وقتی مهمان برنامه شبکه خبر از زنده بودن برنامه خبر ندارد.

وقتی مهمان برنامه شبکه خبر از زنده بودن برنامه خبر ندارد.

Share