تصاویری از جشنواره آثار برفی در رشت

ساخت آثار برفی در پیاده راه فرهنگی تاریخی توسط هنرمندان به همت سازمان فرهنگی با مشارکت سازمان زیبا سازی و شهرداری منطقه دو عصر امروز شنبه ۳۰ بهمن برگزار شد.

ساخت آثار برفی در پیاده راه فرهنگی تاریخی توسط هنرمندان به همت سازمان فرهنگی با مشارکت سازمان زیبا سازی و شهرداری منطقه دو عصر امروز شنبه ۳۰ بهمن برگزار شد.

Share