آرد کافی به همه نانوایی ها داده شده است | عدم پخت نان قابل توجیه نیست

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت اظهار کرد: آرد کافی به همه نانوایی هایی داده شده است و عدم پخت هیچ نانوایی قابل توجیه نیست.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: آرد کافی به همه نانوایی هایی داده شده است و عدم پخت هیچ نانوایی قابل توجیه نیست.

پاکزاد اظهار کرد: بسیاری از نانوایی های دو گانه سوز هستند و به نانوایی هایی که با برق کار می کنند موتور برق داده شده است و نانوایی های که هنوز موتور برق دریافت نکرده اند می توانند به بخشداری منطقه خود مراجعه کند تا موتور برق خود را دریافت کند.

وی گفت: طبق دستور فرماندار شهرستان رشت با هر نانوایی که پخت انجام ندهد برخورد قانونی خواهد شد.

پاکزاد افزود: ستاد بحران فرمانداری در دو شیفت پاسخگوی شهروندان خواهد بود و شهروندان شهرستان رشت به محض مشاهده با عدم پخت نانواها و تخلفات آنان میتوانند با شماره ۳۳۱۱۲۰۰۵ الی ۷ تماس بگیرند.

وی در مورد هماهنگی روابط عمومی فرمانداری با توزیع برق نیز گفت: به منظور مشخص شدن دقیق قطعی برق در روستاها و بخشهای شهرستان رشت شماره همراه مستقیم در اختیار بخشدار های مناطق قرار گرفته است که تا به طور مستقیم با توزیع برق در ارتباط باشند و مشکلات خود به سرعت انتقال دهند.

Share