به بهانه یادداشت سرگشاده عضو شورا

چرا باید به سخنان حاج محمود باقری خطیبانی گوش فرا دهیم !؟

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دوسـتان و دغدغه مندان توسعه شـهر زیبا ولی محروم از تحصـیل رشـت، اگر از منظر تخصصی و علمی بخواهیم به سـخنـانی که حاج محمود خطیبانی همواره گفته اند و فریاد کشـیده اند و ما هم به این دلیل که او را شـاید همفکر خود نمی‌دانسـتیم، به او گوش فرا نمی دادیم، این بار مفاهیم علمی تدوین اسـتراتژی ها ما را ملزم نموده اسـت که به سخنان او باید گوش فرا دهیم

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «کیوان بهمنش» به بهانه یادداشت سرگشاده محمود باقری خطیبانی عضو شورای شهر رشت پیرامون موضوعات و دغدغه های مدیریت شهری رشت, یادداشتی در اختیار دیارمیرزا قرارداده که مشروح آن به شرح ذیل است: behmUntitled

« هزینه انتقاد و پیشـنهاد که بالا می رود، سـازمان دچار سکوت و سپس خفگی سازمانی می‌شود ! ایده های استراتژیک در فضای آزادی و احترام جوانه خواهند زد »
بگذارید این نوشـتار را با سـخنان پر مغز دکتر مجتبی لشکر بلوکی یکی از بهترین معلمان مدیریت استراتژیک آغاز نمایم. او در یکی از کلاسهای خود بیان می نمود:
« زندگی وکسب و کار به شطرنج تشبیه می‌شود. و این یک نکته بسیار اشتباه است ! واقعیت اینست که یک راهبر استراتژیست، باید با ذهنی چند وجهی همزمان با چندین بازیگر (رقیب، ذینفع و همکار) تعامل کند تا در راهبردهای خویش، موفق شود »
برای واکاوی چالشـهای خاکستری رنگ مدیریت شهری این روزهای رشت زیبا ! خواندن چندین باره جمله بالا میتواند چراغ راهی برای قضاوت رشتوندانی باشد که این روزها دغدغه توسعه این شهر را دارند.
براسـتی اگر بخواهیم هم از روی انصـاف و هم از منظر تخصصی به آخرین یادداشت سرگشاده حاج محمود باقری خطیبانی عضو محترم پارلمان شهری رش، نگاهی بیاندازیم، آیا میشود سخنان او را نادیده بگیریم و به دغدغه های او از منظر فنی و علمی و البته عدل و انصاف ورود ننماییم !؟
لازمه ورود و قضـاوت در خصوص دغدغه های آخرین یادداشت حاج محمود باقری خطیبانی این است که ابتدا باید بپذیریم او ردای وکالت مردمان بارانی دیار باران را بر تن نموده است !
entepishUntitledچه خوشمان بیاید از او و چه نه !
چه با او همفکر باشیم و چه نه !
چه او را پوپولیست بدانیم و چه نه !
چه او را حامی جریان توسعه گرا در شهرمان بدانیم و چه نه !
چه دغدغه های او را برای این شهر شخصی و جناحی بدانیم و چه نه !

آری او تا پایان اردیبهشت ماه سـال آتی یکی از وکلای پانزده گانه پارلمان شهری ماسـت و صد البته باید نیک بدانیم که از منظر علم مدیریت استراتژی او به دو سبب یکی از ذینفعان راهبردهای راهبر اصلی بلدیه رشت است :
یکم به چرایی اینکه او شهروند این شهر است پس ، شارمند شهر رشت باید او را یکی از ذینفعان راهبردهای خویش بداند.
دوم به چرایی اینکه او با وام گیری رای بخشـی از مردمان این شـهر توانســته اسـت به پارلمان شــهری راه پیدا نماید و جامه وکالت مردمان این شهر را بر تن نماید !
پس اگر قبول نماییم که حاج محمود باقری خطیبانی یکی از ذینفعان راهبردهای مدیریت شهری شهر رشت است و البته یک ذینفع با درجه شـدت میزان اثرگذاری بسیار بالا به واسطه نقش حقوقی که از رای مردمان این دیار وام گرفته است، پس باید در ماتریس مدیریت ذینفعان راهبردهای خویش ، امتیاز زیادی برای سطح پشتیبانی لازم از سوی این ذینفع در نظر بگیریم و او را «نافذ مستقیم » راهبردهای خویش بدانیم !
نگارنده این نوشـتار، بنا به علاقه مندی و تعصب به سرنوشت شهرم، تمامی پروژه های اجرا شده راهبر اصلی بلدیه این شهر را چه در دوره قبلی شــارمندی اش و چه پروژه های طرحریزی شــده دوره فعلی او را رصــد نموده ام و از منظر تدوین اسـتراتژی (و البته نه جاری سـازی اسـتراتژی، چرا که از منظر جاری سـازی اسـتراتژیها او را فاقد دستیابی به نمره قبولی میدانم) مفید و در راستای پویاسازی اقتصاد شهر میدانم ، لیکن تمامی آنها را فاقد یک عنصر مهم میدانم !!!
عنصری که اگر به صورت جدی در آن ورود نماییم شاید ریشه بسیاری از چالشهای مدیریتی ایشان را خواهد خشکانید و او را با چالشـهای کمتری در اداره امور مواجه خواهد نمود. نگارنده تاکنون از منظر تخصـصـی ، عنصـر روح سیستمی و رویکرد استانداردی و علمی در پروژه های طرح ریزی شده و اجرا شده توسط شهردار محترم را هرچه بیشتر جستجو نموده ام، کمتر یافته ام و پروژه های ایشـان بدون بهره گیری از تفکرات سـیستمی و استانداردی ، طرحریزی می‎شوند! و راهبران موفق در اداره سـازمانها و کسـب و کار خویش نیک میدانند که سـرچشـمه دمیدن روح سیستمی به کسـب و کار ما در استاندارد «مدیریت ذینفعان » نهفته است.
علایق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل متفاوتی از اجرای یک پروژه متاثر می‌شـوند و بالتبع آنها سـعی در تاثیرگذاری بر سـرنوشت پروژه و بعضا شکست آن را دارند. مدیریت علایق، منافع، دیدگاه ها و نقطه نظرات تمامی ذینفعان پروژه به سـمتی که بیشـترین تسـهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین مقاومت و ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نماید، در ادبیات استاندارد تدوین استراتژی، فرایند « مدیریت ذینفعان » می نامند.
راهبر اصـلی بلیدیه رشـت، شاید به شکل تجربی و یا علمی از تئوریهای مدیریت آموخته باشد، که چگونه مدیریت کند، اما برآیند چالشـهای عجیب مدیریتی وی نشـانگر این نکته اسـت که شاید او کمتر به این مسئله توجه داشته است که برای چه کسانی مدیریت کنید!
او و مشــاورین انبوه اش ! باید نیک بدانند که محیط ســازمانی که ایشــان فرمان راهبری اش را در دســتان خویش گرفته، متشـکل از ذینفعان متعدد اسـت و توجه به منافع ذینفعان، اساس بقاء سازمان او است و صد البته یکی از مهمترین اولویتها اسـت. فضـای ماموریت شهرداران و شهرداری ها در برهه زمانی حاضر ، با حجم وسیعی از مطالبات و پروژه ها روبرو است، و امروزه متخصصان حوزه مدیریت استراتژی، اصلی ترین عنصر در موفقیت یک راهبر را؛ شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ذینفعان می‌دانند.
آری دوسـتان و دغدغه مندان توسعه شـهر زیبا ولی محروم از تحصـیل رشـت، اگر از منظر تخصصی و علمی بخواهیم به سـخنـانی که حاج محمود خطیبانی همواره گفته اند و فریاد کشـیده اند و ما هم به این دلیل که او را شـاید همفکر خود نمی‌دانسـتیم، به او گوش فرا نمی دادیم، این بار مفاهیم علمی تدوین اسـتراتژی ها ما را ملزم نموده اسـت که به سخنان او باید گوش فرا دهیم چرا که او یک ذینفع با درجه « نافذ مستقیم » است.
آری باید به او گوش فرا دهیم که چرا می گوید؛« از تمامی فرهیختگان و متخصـصـین شـهری که دل نگران فردای شـهر عزیزمان هستند و خود را در برابر فرزندان این شهر
مســئول می دانند، دعوت می کنم به دور از هر گونه قضــاوت، با ایجاد ارتباط و تعاملی نزدیک با منتخبان خود در شــورای اسلامی شهر رشت از نزدیک در روند امور قرار گیرند تا بتوانند قضاوت درستی از عملکرد مدیریت شهری داشته باشند».
باید به او گوش فرا دهیم که چرا می گوید؛ «بنده بعنوان کوچکترین عضـو شورای شهر رشت به این اعتقاد دارم که شایستگی شما همشهریان عزیز که در اعصار گذشته
بواسـطه داشتن فرهنگ غنی و متعالی سرآمد بودید، بسیار بیشتر از این است که با اجرای شتاب زده یک پیاده راه پر مساله و پر حاشـیه که هر روز صـدای اعتراض جمعی از کسـبه، راننده، پیرزن و پیرمرد را بلند می کند، مدعی باشیم که کاری ویژه و متفاوت انجام داده ایم و با برپایی نمایش و به حرکت در آوردن دستگاههای تبلیغاتی مخالفین را ضد توسعه بنامیم».
باید به او گوش فرا دهیم که چرا می گوید؛ «اینجانب از تمامی صـاحب نظران حوزه شـهری اعم از مهندسـین شـهرسـاز، مهندسین ترافیک، برنامه ریزان شهری و … ،
اسـتدعا دارم با نقد عملکردها بر مبنای آمار و اطلاعات صـحیح، یاری گر ما باشـند. بر این عقیده اسـتوار هسـتم که این حق شـهروندان رشـتی اسـت که مطلع باشند هزینه تمام شده پروژه ها چه میزان بوده و هزینه استاندارد و متعارف آن چه میزان است. »
باید به او گوش فرا دهیم که چرا می گوید؛ «ایمان قلبی دارم که شـایسـته نیسـت هزینه این ریخت و پاشها و عدم مدیریت ها از جیب مردم جبران گردد. بیش از چهار
ماه از افتتاح پیاده راه گذشـته، هر روز دارند بعنوان اصـلاح یک قسمتی را می کنند! چه دلیلی برای افتتاح و انجام شتاب زده پروژه ای داشـتند که همین امروز هم طرح آنرا نهایی نکردند و هر روز کلنگ بدست گرفتند و یک گوشه ای از آنرا می کنند؟
آبنمای میدان مرکزی که آقای شـهردار بدون برگزاری مناقصـه و به بهانه اضطرار زمانی به مبلغ هفتصد میلیون تومان به یک شرکت غیر بومی داده و الان به جهت نقص تعطیل شده ، همین بوده که به بهانه انحصاری بودن به یک شرکت اراکی دادند؟ یعنی در رشـت ، ما هیچ شـرکتی نداشتیم که بتواند این کار را انجام دهد؟ بله که بوده ! از این کار قوی تر را به نصف قیمت انجام می دهند! »
باید به او گوش فرا دهیم که چرا می گوید؛« از متخصصین امر استدعا دارم تا بیایند و ما این اطلاعات را در اختیارشان قرار دهیم که کار انجام شده و قیمت تمام شده را
مطلع باشند آن وقت اگر دیدند بنده دارم بیهوده و نادرست حرف می زنم به همه شهروندان بگویند محمود باقری بی حساب حرف می زند و حرفش مبنایی ندارد، اما بنده انتظار ندارم از افرادی که قلم بدسـت گرفتند و دارند با قلم شـان قضـاوت میکنند و تحلیل و اطلاعات به مردم می دهند، ناآگاه باشند. »
آری باید به او گوش فرا دهیم که چه می گوید و چرا میگوید !
آری او تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی یک ذینفع با درجه «نافذ مستقیم» در راهبردهای مدیریت شهری است و بعد از آن نیز اگر دوباره مردمان این دیار ردای وکالت را بر تن او ننماین ، هم باید نیک بدانیم که او باز هم یک ذینفع در راهبردهای مدیریت شهری ماست و باید به سخنان او گوش فرا دهیم …

tel final1

Share