تسهیلات ویژه برای بازنشستگی شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور حفظ سلامت کارگران و بیمه شدگان یکی از مهمترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه شدگان دارای مشاغل سخت و زیان آور بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تصویب هیات محترم وزیران برطرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور حفظ سلامت کارگران و بیمه شدگان یکی از مهمترین موانع بازنشستگی کارگران و بیمه شدگان دارای مشاغل سخت و زیان آور بنا به پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تصویب هیات محترم وزیران برطرف شد.
تامین اجتماعیeThumb2 دکتر سید تقی نوربخش افزود: بر اساس آیین نامه قبلی چنانچه بیمه شده ای در هر سال بیش از ۱۰ روز غیبت غیر موجه می کرد ویا در مشاغل عادی مشغول به کار می شد به جای ۲۰ سال اشتغال می بایست ۲۵ سال سابقه در مشاغل سخت و زیان آور احراز می کرد تا بازنشسته شود.
وی ادامه داد: اما بر اساس آیین نامه جدید ۱۰ روز غیبت غیر موجه در سال، به ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه در طول ۲۰ سال افزایش یافته و کارگران می توانند با ۲۰ سال سابقه متوالی و حداکثر ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه بازنشسته شوند.
دکتر نوربخش افزود: بر اساس مصوبه جدید اکثر بیمه شدگان شاغل در این نوع مشاغل با سهولت بیشتری بازنشسته خواهند شد و در این مصوبه ماده ۱۴آیین نامه قبلی نیز با مواد ۴ و۶ قانون دارای مغایرت بود که اصلاح شده است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با تسهیلات ایجاد شده  و با توجه به این که بر اساس قانون کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور می بایست ظرف ۲ سال نسبت به اصلاح وایمن سازی محیط اقدام کنند، انتظار می رود کارفرمایان نیز تمهیدات لازم را بر اساس قانون بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور و قانون کار حداقل در مشاغلی که امکان حذف صفت سخت و زیان آور آنها با رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی قابل رفع است اتخاذ کنند.
وی اظهار داشت: با این تمهیدات از سوی کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان کمتر در معرض فرسایش و بیماری قرار می گیرند و همچنین با ایمن سازی محیط ، کارفرمایان نیز از پرداخت حق بیمه اضافی و یا خسارتهای پیش بینی شده در قانون معاف می شوند.

Share