باتوجه به مصوبه شورای کار

دستمزد مبنای کسرحق بیمه سال ۱۳۹۳ مشمولین تامین اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس تصویب نامه مورخ۹۲/۱۲/۲۴ شورای عالی کارموضوع تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۳ وهمچنین سایر سطوح دستمزدی وبه تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسرحق بیمه درسال جدید اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس تصویب نامه مورخ۹۲/۱۲/۲۴ شورای عالی کارموضوع تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۳ وهمچنین سایر سطوح دستمزدی وبه تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسرحق بیمه درسال جدید بشرح ذیل اعلام می گردد :

۱tamin– حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی ( به استثنای رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری وفعالیتهای دارای دستمزد مقطوع ) درسال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰۲.۹۷۰ معادل دویست ودوهزار ونهصدوهفتاد ریال اعلام می گردد .

۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۲ ، معادل ۱۲درصد بعلاوه رقم ثابت ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد . همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان درسال ۹۲ ازرقم روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال بیشتر میباشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته مشروط براینکه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۰۲۹۷۰ ریال کمتر نباشد .

۳- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بارومسافربین شهری معادل ۲۶۳۹۰۰ ریال ، بابت رانندگان مینی بوس وسواری معادل ۲۲۳۳۰۰ ریال ، سایر رانندگان ورانندگان تاکسی ، وانت بار ومینی بوس درون شهری معادل ۲۰۲۹۷۰ ریال تعیین می گردد .

۴- حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازاء هرمترمربع زیربنابراساس حاصلضرب ضریب حق بیمه درحداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کاردرسال ۱۳۹۳ محاسبه ووصول خواهد شد .

۵- حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده درکارت صادره ازسوی فنی حرفه ای آنان وبراساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۲/۱ ، ۳/۱ و ۴/۱ برابر حداقل دستمزد سال به ترتیب برای کارگران درجه سه ۲۴۳۶۰۰ ریال ، درجه دو ۲۶۳۹۰۰ ریال ودرجه یک ۲۸۴۲۰۰ ریال محاسبه میگردد .

۶- حداکثردستمزد روزانه مشمول کسرحق بیمه درسالجاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱۴۲۰۸۰۰ ریال تعیین می گردد .

 

Share