ادامه سیر صعودی قیمت سکه و طلا در بازار رشت(امروز ۱۴ تیر ۹۹)

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۲ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۱ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۰ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۸ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ تیر ۱۳۹۹

کاهش نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۵ تیر ۹۹

افزایش مجدد نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳ تیر ۹۹

سکه و طلا افسار پاره کرد | نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ تیر ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۱ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۴ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۲ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ خرداد ۹۹

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ خرداد ۹۹