برخی واکسن‌های کرونا، در بدن GPS کار می‌گذارند تا کنترل ما را در دست خودشان بگیرند

فعال سیاسی اصولگرا در رابطه ممنوعیت واکسن کرونای آمریکایی و انگلیسی به باشگاه خبرنگاران گفت: ما اگر بخواهیم واکسن‌های خارجی را تزریق کنیم احتمال حمله بیولوژیکی هم وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در رابطه ممنوعیت واکسن کرونای آمریکایی و انگلیسی به باشگاه خبرنگاران گفت: ما اگر بخواهیم واکسن‌های خارجی را تزریق کنیم احتمال حمله بیولوژیکی هم وجود دارد.

وی افزود: نباید در برابر دشمنان خود ساده اندیشی کنیم و این فرصت را در اختیار آن‌ها بگذاریم؛ اطلاعات بسیاری به دست آمده مبنی بر اینکه در برخی از واکسن‌ها اقدام به تزریق چیپ الکترونیکی می‌کنند و جی پی اسی را در بدن ما کار می‌گذارند تا به واسطه این واکسن کلیه واکنش‌ها و حرکات مارا تحت کنترل قرار دهند تا جایی که ما یک نوع آدم‌هایی آهنی خواهیم شد که کنترلمان در دست دیگران است.

Share