طرح جامع – تفصیلی شهر رانکوه در حال بررسی است

شهردار شهر رانکوه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تمام تلاش شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رانکوه این است که طرح پیشنهادی مشاور پس از برسی نهایی به شهرداری ابلاع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رمضان زلفعلی زاده گفت: طرح جامع – تفصیلی شهر رانکوه در حال بررسی نهایی است.

شهردار شهر رانکوه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تمام تلاش شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رانکوه این است که طرح پیشنهادی مشاور پس از برسی نهایی به شهرداری ابلاع شود.

وی افزود: نقشه پیشنهادی مشاور در جلسه شورا مطرح و پس از تصویب، نقشه به مشاور ارسال می شود تا در جلسه نهایی اداره کل راه شهرسازی مطرح و مورد بررسی و موافقت قرار بگیرد.

Share